גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות
seperator

מינוי מיופה כח

תפקידו של מיופה הכוח לטפל בענייניו האישיים של עורך ייפוי הכוח המתמשך, באופן המסור והטוב ביותר, אם וכאשר עורך ייפוי הכוח יהיה בלתי כשיר לעשות זאת עבור עצמו. לבחירת זהות מיופה הכוח חשיבות רבה ועליה להתקבל אך ורק לאחר שעורך ייפוי הכוח המתמשך הבין היטב את מהות תפקידו של מיופה הכוח ואת היקפו. מאמר זה מספק מידע חשוב על בחירת ומינוי מיופה הכוח, סמכויותיו, חובותיו, סוגיית הפיקוח ועוד.

מהי ההגדרה של מיופה כח

מיופה הכוח תחת מסמך ייפוי כח מתמשך הוא אדם שמונה על ידי עורך ייפוי הכוח המתמשך להיות בעל הסמכות לקבלת החלטות בענייניו הכלכליים ו\או הבריאותיים, אם כאשר עורך ייפוי הכוח לא יהיה כשיר לכך. 
מיופה הכוח חייב להסכים לשמש בתפקיד זה ולחתום על הסכמתו בפני עורך הדין בעת עריכת המסמך.

מי רשאי להיות מיופה כח

כל אדם יכול להתמנות למיופה כוח אך עליו לעמוד בתנאים הבאים:
 • בגיר מעל גיל 18.
 • אדם שאינו מטפל רפואי, סיעודי, שיקומי, או עובד סוציאלי המקבל שכר מעורך ייפוי הכוח, אלא אם הוא קרוב משפחתו.
 • אדם שאינו מספק לעורך ייפוי הכוח מקום מגורים בתשלום, אלא אם הוא קרוב משפחתו.
 • אדם שאינו מיופה כוח ל-3 אנשים נוספים שהם אינם בני משפחתו.
 • עורך הדין שערך את ייפוי הכוח המתמשך לא יכול לשמש מיופה כוח.
 • במקרה של ייפוי כח מתמשך בענייני רכוש, על מיופה הכח  להיות אדם שלא הוכרז כפושט רגל או אדם שחשבון הבנק שבבעלותו הוגבל על ידי בנק ישראל.

את מי מומלץ למנות למיופה כוח

לבחירת זהות מיופה הכוח חשיבות רבה לביצוע התפקיד במסירות וביעילות. ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקפו כאשר חלה ירידה משמעותית במצבו הרפואי/מנטאלי של עורך ייפוי הכוח שלא מאפשר לו לדאוג לענייניו. במצב זה יש למנות מיופה כוח שהנו איש אמון של עורך ייפוי הכוח, שאפשר לסמוך עליו ולכן מומלץ למנות בן משפחה או חבר קרוב.
בנוסף, יש למנות מיופה כוח בעל שיקול דעת בריא ואופי אחראי ומסודר, שיש לו ניסיון וגישה לניהול חשבונות בנק, לתשלום חשבונות ולהתנהלות מול מוסדות ציבוריים, כדוגמת המוסד לביטוח לאומי ומוסדות רפואיים. כמו כן, רצוי כי מיופה הכוח יהיה בעל זמינות לשמש בתפקיד.
במצב בו עורך ייפוי הכוח אינו מעוניין למנות את מי מקורביו וחבריו למיופיי כוח, ניתן למנות איש מקצוע בתשלום שישמש מיופה כוח.

האם מומלץ למנות מספר מיופיי כוח

באפשרות עורך ייפוי הכוח למנות מיופה כוח שונה עבור כל אחד מהעניינים השונים (רכוש, רפואה ועניינים אישיים כלליים). כך, ניתן למנות מיופה כוח אחד עבור ענייני רפואה ואחר עבור ענייני רכוש. חלוקה זו מאפשרת לפצל את העומס שעלול להיווצר על מיופיי הכוח, לחלק באופן שוויוני את התפקיד בין בני המשפחה ולהתאים את אופי התפקיד לאופיו של מיופה הכוח.
בנוסף, ניתן למנות מספר מיופיי כוח אשר ישמשו יחד בתפקיד או לקבוע שבמידה ולא מתאפשר לאחד מהם לשמש בתפקיד הוא יוחלף בשני הבא אחריו בסדר המינוי.
לעיתים, מינוי ילד אחד מתוך מספר ילדיו של עורך ייפוי הכוח עשוי ליצור חיכוכים ומחלוקות (רגשיות) בקשר לשאלה מדוע הועדף ילד אחד על פני אחר. כמו כן, במשפחות בהן קיים פוטנציאל לסכסוך סביב נושאי ניהול הרכוש והירושה, סביר שתתעורר חשדנות כלפיי מיופה הכוח שמונה. על מנת להפיג (או להפחית) את החששות, ניתן למנות מספר מיופיי כוח או לקבוע כי מיופה כוח יחיד שמונה יחויב לעדכן את יתר הילדים בקשר למצבו הרפואי והכלכלי של עורך ייפוי הכוח, על בסיס קבוע.

מהן סמכויותיו של מיופה הכח

מיופה הכוח יוסמך על ידי עורך ייפוי הכוח לקבל עבורו החלטות כלכליות ו/או בריאותיות אם וכאשר לא יתאפשר לו עוד לדאוג לענייניו. קבלת החלטות אלו מתבססת על מספר קריטריונים:
 • שיקול דעת מיופה הכוח – ייפוי הכוח הינו ייפוי כוח כללי ורחב (כברירת מחדל), המאפשר למיופה הכוח שיקול דעת לקבל עבור עורך ייפוי הכוח החלטות בענייני כאשר הדבר יידרש ובהתאם לנסיבות.
 • הנחיות מקדימות – באפשרותו של עורך ייפוי הכוח לקבוע הנחיות מקדימות על פיהן מחויב מיופה הכוח לנהוג מצבים מסוימים, אלא אם הפעולה אינה אפשרית לביצוע, אינה חוקית ועלולה לגרום נזק לעורך ייפוי הכוח. מדובר בהנחיות בקשר לניהול כספים ורכוש, טיפול במצב רפואי שגרתי, קביעת מקום מגורים ועד לרמת שגרת היומיום כפי שעורך ייפוי הכוח מעוניין שתתקיים. במצב בו לא נקבעו הנחיות מקדימות, יפעל מיופה הכוח לפי שיקול דעתו בהתאם להיכרותו עם עורך ייפוי הכוח, רצונותיו, השקפת עולמו ודעותיו. 
 • פעולות הנדרשות אישור של בית המשפט לענייני משפחה - בסוגיות ממוניות בהיקף כספי רחב, הקבועות על פי חוק (למשל מכירה או רכישת דירה) יהא על מיופה הכוח לפנות לבית המשפט לענייניי משפחה על מנת לקבל אישור לביצוע הפעולה, גם אם הונחה לבצע פעולות אלו על ידי עורך ייפוי הכוח.
 • באחריותו של מיופה הכוח לתעד פעולות בעלות חשיבות שביצע עבור הממנה.

מי מפקח על מיופה הכח

הפיקוח על מיופה הכח נמצא בידיהם של מספר גורמים:
 • אדם מיודע - באפשרותו של עורך ייפוי הכוח לחייב את מיופה הכוח ליידע ולעדכן באופן שוטף אדם נוסף (או יותר) בקשר למצבו הרפואי או הכלכלי של עורך ייפוי הכוח. בנוסף, באפשרותו של עורך ייפוי הכוח לחייב את מיופה הכוח לעדכן כאשר ייפוי הכוח נכנס לתוקפו.
 • בית המשפט לענייני משפחה - ככלל, מיופה הכוח לפי ייפוי כוח מתמשך אינו כפוף לפיקוח של בית המשפט לענייני משפחה. יחד עם זאת, קרוביו של עורך ייפוי הכוח רשאים לפנות לבית המשפט על מנת להגביל את סמכויותיו של מיופה הכוח או להחליפו במידה והתנהלותו אינה סבירה או שהוא פועל בניגוד לטובת עורך ייפוי הכוח או בניגוד להנחיותיו.
 • האפוטרופוס הכללי - באפשרותו של עורך ייפוי הכוח לחייב את מיופה הכוח לדווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי. במצב זה האפוטרופוס הכללי יפקח על פעולותיו של מיופה הכוח שיעביר דוחות תקופתיים בצירוף אסמכתאות, ומדובר בטרחה רבה ובבזבוז זמן יקר. לכן, מומלץ להימנע מהכפפת מיופה הכוח לפיקוחו של האפוטרופוס הכללי אלא במצב בו קיים חשש כבד שמיופה הכוח ינהג בניגוד עניינים או בחוסר סבירות ואחריות כלפיי עורך ייפוי הכוח. 

האם קיים ייפוי כח חלקי

באפשרותו של עורך ייפוי הכוח למנות מיופה כוח אך ורק עבור עניינים מסוימים. למשל, בעניינים רפואיים בלבד. מומלץ להתייעץ בעניין זה.
מתן ייפוי הכח צריך להיעשות תוך מחשבה כוללת על תרחישים שעלולים להתקיים. דוגמא לכך עשויה להיות מקרה של ייפוי כח מתמשך בתחום הרפואי, אשר מתגלגל להחלטה רפואית הכרוכה בהוצאה כספית. האם מיופה הכוח רשאי לקבל החלטה כזו? האם ניתן לפקח עליה?
 
משרד עורך דין יואב גולן מביא עמו ניסיון עשיר בעריכת מסמכי ייפוי כח מתמשך. אתם מוזמנים לפגישה אישית בה נעבור יחד על רצונכם, האפשרויות העומדות בפניכם וננסח יחד מסמך שיגן על טובתכם באופן הראוי.
 
לפרטים ומידע נוסף
חייגו 072-3910707 או מלאו את הטופס ואשוב אליכם בהקדם:
     


עורך דין יואב גולן

זקוקים להכוונה או לליווי משפטי?
בואו לפגישת ייעוץ ללא עלות
התקשרו: 072-3910707

עורך דין יואב גולן

גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות

כתובת

מצדה 7 בני ברק
מגדל ב.ס.ר 4