גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות
seperator

אפוטרופסות – המדריך המלא

כל אדם עשוי לאבד בכל רגע את כשירותו לנהל את חייו בעצמו (בשל מחלה, תאונה לא צפויה או התדרדרות בריאותית מהירה). במצב זה יש למנות עבורו אפוטרופוס שידאג לענייניו. הליך המינוי מורכב ולכן, מומלץ לדעת מראש כיצד צפוי להתנהל הליך זה. במאמר זה ריכזנו עבורכם מידע מקיף אודות הליך מינוי האפוטרופוס, סמכויות האפוטרופוס, התנגדות למינוי אפוטרופוס ואף נציג בפניכם אלטרנטיבה מהירה, זולה ויעילה לתהליך ארוך זה.

מהי אפוטרופסות

אפוטרופסות ניתנת על פי צו בית משפט לענייני משפחה. מטרתה להסמיך אדם (או גוף ציבורי) לדאוג לענייניו של אדם שאיבד את יכולתו לעשות זאת מבחינה פיזית או מנטלית. האדם שאינו כשיר יותר לנהל את חייו נקרא "חסוי".
במרבית הפעמים האדם עבורו מבקשים למנות אפוטרופוס אינו יכול להביע את עמדתו לגבי זהות האפוטרופוס וסמכויותיו. במצב אחר, בית המשפט יראה אותו כמי שאינו כשיר מבחינה משפטית לתת עמדה עניינית. 

מתי נדרשת אפוטרופסות

אפוטרופסות נדרשת כאשר אדם אינו כשיר לנהל את חייו, לקבל החלטות, לדאוג לצרכיו הבסיסיים וכדומה, זאת בשל מצב רפואי.
תפקידו של האפוטרופוס לדאוג לענייני הבריאות והכספים של אותו אדם, לדאוג לרווחת חייו, ולהגן עליו, כאשר הוא עלול ליפול קורבן למצבים בהם ינסו לנצל את מצבו, בהיותו חסר ישע. באפשרותו של בית המשפט למנות מספר אפוטרופוסים, לחלק ביניהם את תחומי האחריות או לקבוע שימלאו את תפקידם במשותף.

סוגי אפוטרופסות

ככלל, ישנם שלושה סוגי אפוטרופוסים:
 • אפוטרופוס לגוף – מינוי אפוטרופוס לצורך קבלת החלטות הנוגעות לטיפול רפואי, אשפוז וכיוצ''ב.
 • אפוטרופוס לרכוש – מינוי אפוטרופוס לצורך קבלת החלטות הנוגעות ברכושו וכספיו של אדם.
 • אפוטרופוס לצורך התערבות רפואית דחופה – מינוי מהיר של אפוטרופוס לצורך מתן הסכמה מיידית לביצוע פעולה רפואית מצילת חיים.
להלן המקרים בהם אדם זקוק שימונה עבורו אפוטרופוס:
 • אפוטרופוס עבור קטין – מינוי אפוטרופוס עבור קטין (מתחת לגיל 18) מתבצע כאשר הוריו אינם בין החיים או כאשר הוריו אינם מסוגלים למלא את תפקידם ולדאוג לצרכיו הבסיסיים של הקטין.
 • אפוטרופוס לקשיש – מינוי אפוטרופוס עבור קשיש מתבצע כאשר הקשיש אינו מסוגל יותר לדאוג לעצמו, בין אם הוא מוגדר במצב סיעודי או כתשוש נפש.
 • אפוטרופוס לבגיר שאינו כשיר משפטית – מינוי אפוטרופוס עבור בגיר (מעל גיל 18) הלוקה בשכלו או בנפשו, כך שאינו יכול לנהל את ענייניו.
 • אפוטרופוס לאדם (קטין ובגיר) שזקוק להתערבות רפואית דחופה ואינו כשיר לתת הסכמתו לביצוע הפעולה הרפואית, בשל מצב קוגניטיבי או רפואי.

סמכויות האפוטרופוס

לאפוטרופוס סמכות על פי צו מבית משפט לקבל החלטות עבור החסוי ולפעול בשמו מול הגורמים השונים כגון: מוסדות בנקאיים ופיננסיים ומוסדות רפואיים. 
על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ''ב-1962,ישנן פעולות שאינן מצויות בסמכותו של האפוטרופוס זאת לצורך הגנה על נכסיי החסוי וכדי למנוע מהאפוטרופוס להפר את חובת הנאמנות לחסוי. למשל, פעולות בהיקף כספי גבוהה, מכירת נכסי נדל''ן וכיוצ''ב. במצב זה על האפוטרופוס לפנות לבית המשפט לקבלת אישור לביצוע הפעולה הנדרשת.

חובות האפוטרופוס

חובת נאמנות – חובתו של האפוטרופוס לפעול בטובתו של החסוי ולקבל עבורו ובשמו החלטות שמטרתן להיטיב עם החסוי ועם מצבו, בין אם מדובר בהחלטה רפואית, החלטה הנוגעת לרכושו או החלטה הנוגעת לרווחתו ולהגנתו, בהיות החסוי חסר ישע.
חובת דיווח לאפוטרופוס הכללי – האפוטרופוס הכללי הוא גוף ששייך למשרד המשפטים והוא מפקח  על אפוטרופוסים, ייפוי כוח מתמשכים, הפקדה וקיום צוואות, מינוי מנהלי עיזבון, ניהול נכסים עזובים ועוד. מחובתו של האפוטרופוס לדווח דיווחים שוטפים לאפוטרופוס הכללי על כל פעולותיו והחלטותיו בקשר לחסוי אחת לתקופה הקבועה בחוק, ולהעביר לאפוטרופוס הכללי דוחות כספיים שוטפים, בהם יפורטו כל ההוצאות וכל ההכנסות של החסוי בצרוף כל חשבוניות המס ותדפיסי חשבון הבנק. לכן, מחובתו של האפוטרופוס לנהל תיק מסודר של כל ההוצאות וההכנסות של החסוי ולתייק את כל חשבוניות המס ואישורים לכל הפעולות הכספיות שבוצעו.

תהליך בקשת אפוטרופסות

בקשה למינוי אפוטרופוס רשאים להגיש בני המשפחה או נציגי המדינה. הבקשה תוגש בבית המשפט לענייני משפחה שבאזור מגוריו של האדם שזקוק לאפוטרופוס. 
הבקשה כוללת את הפרטים הבאים:
 • פרטי המבקשים להתמנות.
 • התייחסות המבקשים האם בכוונתם להתמנות לאפוטרופוס לרכוש בלבד, לגוף בלבד או לשניהם יחד.
 • הסבר תמציתי של נסיבות המקרה והצורך במינוי אפוטרופוס.
 • עבור בגיר: יש לצרף חוות דעת של פסיכיאטר או רופא משפחה, המתייחסת למצבו הקוגניטיבי וליכולתו של אותו אדם לנהל את חייו באופן מלא או חלקי. בנוסף, ניתן לצרף חוות דעת עובד סוציאלי מטעם שירותי הרווחה העירוניים (בעיקר עבור קשישים)
 • כתב הסכמה למינוי, חתום על ידי בני משפחה מדרגה ראשונה שאין בכוונתם להתמנות לאפוטרופוס.
 • פרטים של בני משפחה מדרגה ראשונה שאינם מסכימים למינוי.
בית המשפט לענייני משפחה יבחן את נתוני הבקשה ואת נסיבות בקשת המינוי, וכן אם קיים ייפוי כח מתמשך שהופקד במועד מוקדם יותר על ידי החסוי. אם קיים ייפוי כח מתמשך, הוא יכובד ויקבל תוקף של צו על ידי בית המשפט והתהליך למינוי אפוטרופוס יופסק.
אם לא קיים ייפוי כח מתמשך, ימשיך בית המשפט לבחון את בקשת המינוי וימנה את שירותי הרווחה העירוניים שיערכו חוות דעת (הנקראת תסקיר שירותי רווחה) ובה המלצות לזהות האפוטרופוס ולצורך במינוי אפוטרופוס. במסגרת עריכת התסקיר תיפגש עובדת סוציאלית עם בני המשפחה ועם האדם עבורו הוגשה הבקשה, תעיין במסמכים רפואיים וסוציאליים ולאחר מכן תעביר לבית המשפט את המלצותיה.
ככלל ההליך המשפטי צפוי להימשך בין מספר שבועות ועד כשנה. בקשה המוגשת בהסכמת כל בני המשפחה צפויה להימשך זמן קצר יותר לעומת מצב בו הבקשה נתקלת בהתנגדות, לרבות התנגדות של האדם עבורו מבקשים למנות אפוטרופוס. מלבד זאת, מורכבות התיק וזמינות שירותי הרווחה לערוך תסקיר (שבד"כ עמוסים מאוד) עשויים להשפיע על משך הליך הבקשה ועד להחלטה.

התנגדות להליך אפוטרופסות

באפשרותו של אדם או גוף ציבורי להתנגד למינוי אדם מסוים לאפוטרופוס כאשר ההתנגדות תוגש לבית המשפט בו הוגשה בקשת המינוי.
ניתן להתנגד לבקשה למינוי אפוטרופוס מהסיבות הבאות:
 • אין צורך במינוי אפוטרופוס  – כאשר האדם עבורו הוגשה הבקשה כשיר לנהל את חייו ואין צורך למנות עבורו אפוטרופוס.
 • זהות האדם שמבקש להתמנות אינה ראויה – מצב בו למבקש הבקשה להתמנות לאפוטרופוס אינטרסים הזרים לטובתו של האדם שהוא מבקש להתמנות עבורו לאפוטרופוס, או כאשר קיים חשש שאין באפשרותו למלא את תפקידו כנדרש וכראוי, בשל נסיבות שונות. 
לאחר הגשת ההתנגדות, בית המשפט יבקש את עמדת שירותי הרווחה לבקשת ההתנגדות שתוגש בחוות דעת הנקראת תסקיר שירותי רווחה.
חשוב לציין שגם לאחר המינוי, אם האפוטרופוס אינו מבצע את תפקידו כנדרש ואינו עומד במחויבויות שלו ניתן להגיש לבית המשפט בקשה לביטול המינוי כדי שימונה אפוטרופוס חדש.

אישור מינוי האפוטרופוס

לאחר שבית המשפט יבחן לעומק את הבקשה, את ההתנגדות (אם הוגשה) ולאחר שיעיין בחוות הדעת של שירותי הרווחה יערוך בית המשפט דיון בנוכחות כל הצדדים לבקשה לאחריו צפויה להתקבל ההחלטה בבקשה למינוי אפוטרופוס. בית המשפט יאשר מינוי (באמצעות צו בית משפט) רק אם הוא סבור שקיים צורך אמיתי במינוי ושהאדם המתמנה ימלא את תפקידו כהלכה, יעמוד בדרישות וידאג לטובת החסוי.
מרגע האישור, האפוטרופוס נכנס לתפקידו.

צעדים ראשונים לאפוטרופסות (לרכוש)

מיד לאחר מתן אישור המינוי על האפוטרופוס לרכוש של החסוי לבצע מספר פעולות ראשוניות:
 • לעדכן את הבנק בו חשבונו של החסוי אודות המינוי. אם האפוטרופוס שותף בחשבון הבנק עליו לצאת מהשותפות ולהירשם כבעל זכות חתימה בלבד, מתוקף תפקידו כאפוטרופוס. 
 • להעביר דו''ח ראשוני למשרד האפוטרופוס הכללי (דו''ח פרטה), בתוך 60 יום מרגע המינוי. על הדו''ח לכלול את רכושו של החסוי, כספיו, חובותיו, הכנסותיו והליכים משפטיים המתנהלים בעניינו של החסוי.
 • אחת לרבעון יש להעביר לאפוטרופוס הכללי דו''ח פרטה תקופתי, בו הוצאותיו והכנסותיו של החסוי.
 • חשוב מאוד לרכז (בתיקיית נייר או בתיקיית מחשב) את כל המסמכים הקשורים להוצאותיו והכנסותיו של החסוי, במשך כל תקופת האפוטרופסות.

סיום האפוטרופסות

תקופת המינוי תסתיים כאשר: 
 • החסוי הלך לעולמו. במצב זה המינוי ייפסק באופן אוטומטי.
 • מצבו של החסוי השתפר והוא כשיר לשוב ולנהל את חייו. במצב זה יש להגיש בקשה לבית המשפט להפסקת המינוי.
 • אין באפשרותו או ברצונו של האפוטרופוס להמשיך ולמלא את תפקידו. במצב זה האפוטרופוס יפנה לבית המשפט שימנה אפוטרופוס אחר תחתיו.

אלטרנטיבה להליך האפוטרופסות

כאשר אדם מעדיף לקבוע מבעוד מועד מי ינהל את חייו (ובאיזה אופן) אם כאשר הוא לא יהיה מסוגל לכך, באפשרותו  לערוך ייפוי כח מתמשך (רק כאשר הוא כשיר משפטית). את המסמך יש לערוך באמצעות עורך דין המוסמך לכך, להפקידו כנדרש באפוטרופוס הכללי וכך להבטיח את זהות האדם שידאג לו. כמו כן, במסמך ניתן להתוות את הדרך בה ינוהלו חייו של אותו אדם על פי רצונותיו וראות עיניו, להציב תנאים שונים לקבלת החלטות, להגדיר בפרטיי פרטים את רצונותיו העתידיים של עורך ייפוי הכוח וכדומה.
ייפוי כח מתמשך מאפשר לאדם לתת בידיו של אדם אחר עליו הוא סומך, את האחריות לחייו, אם וכאשר לא יתאפשר עוד לעורך ייפוי הכוח לדאוג לענייניו. בכך מונע עורך ייפוי הכוח מבית המשפט ושירותי הרווחה, שאינה מכירים אותו ואת רצונותיו, לקבוע עבורו את זהות האפוטרופוס, ואת האפשרות שהאפוטרופוס ינהל את חייו באופן שונה מהאופן בו הוא חפץ. בדרך זו גם נמנעות מחלוקות בין בני משפחה, בקשר לזהות האפוטרופוס.
האפשרות לערוך ייפוי כוח מתמשך החלה בשנת 2016 והיא נחשבת לפריצת דרך בעולם המשפט. לאחר שאדם ערך ייפוי כוח מתמשך, אם יהיה צורך בהפעלת ייפוי הכוח, הליך ההפעלה מיידי (מספר ימים בלבד), והוא כרוך בהודעה לאפוטרופוס הכללי בלבד (בצירוף חוות דעת לחוסר כשירות). ז"א שאין צורך להגיש בקשה לבית המשפט, להמתין להכרעה ואין צורך להמתין ששירותי שירותי הרווחה העירוניים יערכו חוות דעת. 
בנוסף, ניתן לקבוע בייפוי כוח מתמשך שהאפוטרופוס שימונה (לפי ייפוי הכוח) לא יהיה כפוף לפיקוח של האפוטרופוס הכללי. מדובר בהקלה משמעותית עבור האפוטרופוס שממילא תקפידו החדש מורכב ומצריך השקעה רבה.
יתרון נוסף, עריכת ייפוי כוח זולה באופן משמעותי מהליך מינוי אפוטרופוס.

עורך דין מלווה לתהליך אפוטרופסות

במידה ועליכם להתחיל בתהליך מינוי אפוטרופוס לאדם קרוב לכם או שאתם מעוניינים להתנגד להליך כזה, מומלץ להתייעץ בשלב הראשון עם עורך דין מומחה, כיוון שאתם צפויים להיתקל בגורמים שונים במערכות המשפט והרווחה שקיים קושי להתמודד מולם.
עורך דין מומחה, יעביר לכם את כל המידע הנחוץ לפני ביצוע הפעולות הראשונות, יתווה עבורכם דרכי פעולה נכונות ויתן לכם כלים להתמודדות עם התרחישים הצפויים כגון: התמודדות עם התנגדות בני משפחה אחרים, התמודדות עם שירותי הרווחה העירוניים, איסוף מסמכים וכיוצ''ב.

אני מזמין אתכם לקבל ייעוץ, הכוונה וליווי בדרך לקבלת אפוטרופסות או לעריכת ייפוי כח מתמשך. צרו קשר ונתאם בהקדם פגישה אישית בה נעבור יחד על המקרה שלכם ונבחר באופן הפעולה המהיר והיעיל ביותר עבורכם.


 
לפרטים ומידע נוסף
חייגו 072-3910707 או מלאו את הטופס ואשוב אליכם בהקדם:
     


עורך דין יואב גולן

זקוקים להכוונה או לליווי משפטי?
בואו לפגישת ייעוץ ללא עלות
התקשרו: 072-3910707

עורך דין יואב גולן

גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות

כתובת

מצדה 7 בני ברק
מגדל ב.ס.ר 4