גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות
seperator

אפוטרופוס לרכוש

אובדן כשרות משפטית לקבלת החלטות וביצוע פעולות שונות עשוי לקרות לכל אדם, בכל שלב בחייו. אובדן זה דורש שימונה אפוטרופוס לאדם שאיבד את כשרותו. במאמר נסביר מהו תפקידו של אפוטרופוס האחראי לענייני רכוש, סמכויותיו, ונציע אלטרנטיבה טובה לאפוטרופסות.

מה זה אפוטרופוס לרכוש

אפוטרופוס לרכוש ימונה על ידי בית המשפט לקבל החלטות לגבי רכושו וממונו של אדם אחר, שאינו מסוגל לטפל עוד בענייניו. אדם שאיבד את כשרותו נקרא "חסוי" והאפוטרופוס שימונה עבורו ישמש כנאמן לכספיו, רכושו ורווחתו הכלכלית. אפוטרופוס לרכוש אינו רשאי לקבל החלטות הנוגעות לבריאותו של החסוי, כי אם לענייני רכושו וכספיו בלבד.
לאחר שימונה אפוטרופוס לרכושו של החסוי, הוא שיקבע בכל ענייניו הכספיים של החסוי, לעתים אף בניגוד לרצונו של החסוי. 
האפוטרופוס מחויב לדווח למשרד האפוטרופוס הכללי, אחת לכחצי שנה, על כל פעולותיו הכספיות הקשורות לחסוי. עליו לבצע רישום מדוייק של כל ההכנסות וההוצאות של החסוי, ולאסוף את כל המסמכים הקשורים לכך. תפקידו של האפוטרופוס הכללי לפקח כי האפוטרופוס לרכוש דואג לענייניו של החסוי ופועל לטובתו.

מתי צריך למנות אפוטרופוס לרכוש

מינוי אפוטרופוס לרכוש יתבצע במקרים הבאים:
  • כאשר אדם לוקה בשכלו או בנפשו, ואינו מסוגל לקחת החלטות בקשר לכספיו ורכושו. 
  • כאשר הוריו של קטין נפטרים, או שאינם יכולים למלא את תפקידם, או כאשר הוכרזו כפסולי דין על ידי בית המשפט.
  • כאשר חלה ירידה במצבו הקוגניטיבי של קשיש לכדי כך שאין באפשרותו עוד לקבל החלטות בקשר לרכושו וכספיו.

תהליך מינוי אפוטרופוס לרכוש

לצורך מינוי אפוטרופוס לרכוש, יש להגיש בקשה מפורטת ומנומקת לבית המשפט לענייני משפחה אליה יש לצרף מסמכים כגון חוות דעת רפואית, מסמכים רפואיים, דו''ח מקיף אודות רכושו, הוצאותיו והכנסותיו של החסוי, עמדת בני המשפחה (הסכמה או התנגדות) ופרטיו של מגיש בקשת המינוי. 
ככלל, בקשת המינוי תוגש על ידי בן או בת הזוג של החסוי, או קרוב משפחה אחר אותם (בדרך כלל)  בתי המשפט נוטים למנות לאפוטרופוסים, אלא אם אין באפשרותם לקחת על עצמם את התפקיד או במידה שבית המשפט יתרשם כי אלו לא ימלאו את התפקיד כנדרש. ככל ולא יאותר אפוטרופוס ממעגל קרוב של החסוי ניתן למנות נציג מטעם המדינה או מגופים ציבוריים שזה תחום עיסוקם. 
לאחר הגשת הבקשה בית המשפט יברר האם החסוי ערך והפקיד ייפוי כח מתמשך בו קבע את זהות האדם שימונה לטפל בענייניו הכספיים. במידה שהחסוי אכן ערך והפקיד ייפוי כח מתמשך המינוי יבוצע באופן מיידי, בהתאם להוראות ייפוי הכוח. 
אם החסוי לא הפקיד ייפוי כח מתמשך, ימשיך בית המשפט לבחון את בקשת מינוי האפוטרופוס, יבחן את מסמכיו הרפואיים של החסוי וימנה את שירותי הרווחה העירוניים שיבקרו את החסוי ויבחנו את צרכיו. לאחר מכן תוגש לבית המשפט חוות דעתם ובה המלצתם למינוי אפוטרופוס לגוף. בנוסף, בית המשפט יבחן את מסוגלותו של מי שמבקש להתמנות לאפוטרופוס לטפל בענייני כספים.
ככל והבקשה למינוי אפוטרופוס לרכוש תוגש בהסכמת כל בני המשפחה, בצירוף מסמכים רפואיים ברורים לפיהם החסוי אינו כשיר לטפל בענייניו, צפוי בית המשפט למנות בצו זמני את מבקש הבקשה עד לקביעה סופית בבקשה (אפוטרופוס זמני לרכוש)
ככל ואדם הביע בעבר, לפני שאיבד את כשרותו, רצון ברור לגבי מינוי אדם ספציפי - רצונו יהווה חלק משיקוליו של בית המשפט. 

תחומי אחריות אפוטרופוס לרכוש

במסגרת תפקידו כאפוטרופוס לרכוש ידאג האפוטרופוס לכל ענייניו הכלכליים והרכושיים של אותו אדם, כגון ניהול הכנסותיו והוצאותיו החודשיות של החסוי, ניהול כספים וחשבונות הבנק של החסוי, ניהולי נכסי נדל"ן וחברות השייכות לחסוי, ניהול דיבידנדים, פיקוח על קבלת הזכויות המגיעות לחסוי מגופים דוגמת המוסד לביטוח לאומי, קרנות פנסיה וחברות ביטוח, ניהול נכסיו של החסוי לרבות מכירתם, השכרתם והשבחתם. 
לאחר המינוי יציג האפוטרופוס לרכוש את צו המינוי בפני כל הגורמים המחזיקים ברכוש השייך לחסוי כגון לשכת רישום מקרקעין, בנקים וקרנות הפנסיה, ואלו ירשמו הערה בספריהם אודות קיום האפוטרופסות.
בנוסף, ייפתח חשבון בנק אפוטרופסות ייחודי עבור כספיו של החסוי או שחשבונות בנק משותפים יוסבו לחשבונות אפוטרופסות ויירשמו על שמו של החסוי בלבד. חשבונות אלו ינוהלו כחשבונות מיוחדים עבור אדם חסוי, בהם הגבלות על פעולותיו של האפוטרופוס לרבות שימוש בכרטיס אשראי, משיכת סכומי כספים גבוהים וניהול תיקי השקעות. 
מלבד ההגבלות על חשבון הבנק של החסוי, ישנן פעולות נוספות שהאפוטרופוס לרכוש לא רשאי לבצע ברכושו של החסוי, כגון מתן ערבויות, מכירת נכס נדל"ן או חברות, שינוי בקרנות הפנסיה ועוד. האפוטרופוס לרכוש רשאי לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה לבצע פעולות מיוחדות ברכושו של החסוי ויהיה עליו להוכיח שפעולות אלו מבוצעות לטובתו של החסוי. 
האפוטרופוס לרכוש כפוף למנגנוני הפיקוח של האפוטרופוס הכללי מטעם המדינה ומחויב לדווח לאפוטרופוס הכללי אחת לחצי שנה, באמצעות דו"ח הפרטה. דו''ח זה כולל רישום נכסיו, הכנסותיו, הוצאותיו, רכושו וכספיו של החסוי ואילו פעולות בוצעו ברכושו של החסוי. בנוסף, על האפוטרופוס לרכוש לנהל דו"ח הכנסות הוצאות חודשי ולהציגו במסגרת דו"ח הפרטה השנתי. 

אלטרנטיבה למינוי אפוטרופוס לרכוש

כיום, באפשרותו של כל אדם בגיר לערוך, בכל שלב בחייו, מסמך ייפוי כח מתמשך בו הוא יקבע מי יהיה האדם שיקבל עבורו החלטות בענייניו הכספיים (והרפואיים), כאשר לא יתאפשר לו עוד לעשות זאת עבור עצמו. בנוסף, באפשרותו של עורך ייפוי הכוח המתמשך לקבוע מראש הוראות כיצד ינוהל רכושו (למשל, קביעת מקום מגורים, מתן מתנות לקרובי משפחה, הוראות לשימוש בכספים, רכישת מוצרים, ניהול עסקים וכיוצ''ב). במידה ולא צורפו לייפוי הכוח הנחיות בנוגע לנושא מסוים מיופה הכח יפעל לפי שיקול דעתו.
ייפוי כוח מתמשך ייערך על ידי עורך דין המתמחה בעריכתו, עבר הכשרה לכך והוסמך על ידי לשכת עורכי הדין. 
עריכת ייפוי כוח מתמשך מאפשרת לכל אדם לשלוט בעתידו אם וכאשר לא יהיה כשיר לכך - להחליט מראש מי יהיה אחראי לטפל בענייניו וכיצד יהא עליו לפעול. בכך, החסוי לא יהיה נתון לקביעת בית המשפט וגורמים חיצוניים אחרים שאינם בהכרח מודעים לרצונותיו לא בהכרח מכירים את הנפשות הפועלות, גם כאשר טובתו היא זו העומדת לנגד עיניהם.
על מנת שהמסמך יהיה תקף, יש להפקידו באמצעות עורך הדין, במשרד האפוטרופוס הכללי ולקבל את אישור ההפקדה. אם וכאשר עורך ייפוי הכוח יאבד את כשרותו, כל הכתוב בייפוי הכח ייכנס לתוקף מעשי, ומיופה הכח יקבל את הסמכויות שניתנו לו.
בשונה מבקשת מינוי אפוטרופוס לגוף, שעורכת כמספר חודשים, כניסת ייפוי הכוח לתוקף היא מיידית (מספר ימים מרגע ההפעלה), ללא צורך בהגשת בקשה לבית המשפט, התערבות של גורמי הרווחה והמתנה למתן צו של בית המשפט. משכך, עלות עריכת ייפוי כוח מתמשך זולה וכדאית מהגשת בקשה למינוי אפוטרופוס לגוף.
בנוסף, הממונה לפי ייפוי כוח מתמשך אינו כפוף לפיקוח של האפוטרופוס הכללי. כך, הוא לא יידרש לערוך דוחות פרטה, ולנהל רישום מדויק של כל הוצאותיו והכנסותיו של החסוי ולאסוף חשבוניות מס עבור כל ההוצאות שהוצאו עבור החסוי. במצב בו ממילא על האפוטרופוס להשקיע מזמנו על מנת לטפל בענייניו של אדם אחר, מדובר בחסכון משמעותי, בטרחה ובזמן.

אם אתם מתלבטים לגבי עניין ניהול רכושכם אם וכאשר לא תוכלו לעשות זאת לבד, אני מזמין אתכם לקבל ייעוץ מקצועי בתחום ולהחליט באופן מושכל לגבי עתידכם.
צרו איתי קשר באמצעות הטופס ונקבע פגישה בה תוכלו להבין מהן האפשרויות העומדות בפניכם או בפני יקיריכם.

 
לפרטים ומידע נוסף
חייגו 072-3910707 או מלאו את הטופס ואשוב אליכם בהקדם:
     


עורך דין יואב גולן

זקוקים להכוונה או לליווי משפטי?
בואו לפגישת ייעוץ ללא עלות
התקשרו: 072-3910707

עורך דין יואב גולן

גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות

כתובת

מצדה 7 בני ברק
מגדל ב.ס.ר 4